تظاهرات فعالین حقوق بشر، فمینیست ها و  شماری ازشهروندان مقیم برلین برای همبستگی با زنان افغانستان

14. ژانویه 2023

تظاهرات فعالین حقوق بشر، فمینیست ها وشماری از شهروندان مقیم برلین برای همبستگی با زنان افغانستان

تظاهرات فعالین حقوق بشر، فمینیست ها و  شماری ازشهروندان مقیم برلین برای همبستگی با زنان افغانستان