گفتگو در مورد روند انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر در عرصه تئاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و کاگردان تئاتر از افغانستان به آلمان.

29. نوامبر 2022

گفتگو در مورد روند انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر در عرصه تئاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویس و کاگردان تئاتر از افغانستان به آلمان

گفتگو در مورد روند انتقال خانم زینب قدیری، نویسنده و بازیگر در عرصه تئاتر همچنان خانم معصومه عادل نمایشنه نویش و کاگردان تئاتر از افغانستان به آلمان.