هفت‌روز با دکتر نیلوفر کِشـــتیاری
روز پنجم – نیمه‌ی اول
این برنامه‌ تنها در هفت‌روز به والدین مهاجر نشان می‌دهد چطور می‌توان فرزندی توانا و موفق پرورش داد

11. نوامبر 2022

قسمت پنجم نحوه گفتگو با کودک یا مراحل پیش زبانی

هفت‌روز با دکتر نیلوفر کِشـــتیاری روز پنجم – نیمه‌ی اول این برنامه‌ تنها در هفت‌روز به والدین مهاجر نشان می‌دهد چطور می‌توان فرزندی توانا و موفق پرورش داد