Bild von Olga Ozik auf Pixabay
10. نوامبر 2022

تعصبات علیه مهاجران و مسلمانان در حال افزایش است

طبق یک مطالعه جدید، نگرش‌های تهاجمی علیه مهاجران، یهودیان، مسلمانان و اقلیت‌های (سینتی‌ها و روماها) در حال رشد است. بر اساس این مطالعه، نگرش‌های افراطی راست در آلمان رو به کاهش است. اینها نتایج اصلی یازدهمین مطالعه در مورد استبداد توسط دانشگاه لایپزیگ است که روز چهارشنبه در برلین ارائه شد.
الیور دکر، روانشناس اجتماعی که این مطالعه را رهبری می‌کند، گفت: تقویت قوه مجریه در طول همه‌گیری کرونا منجر به رضایت بیشتر از دموکراسی شده است. در عین حال، محدودیت‌ها احساس ناکارآمدی سیاسی خود و «تهاجم استبدادی» به گروه‌های فردی را افزایش داده است. علاوه بر این، بازگشت به نقش‌های جنسیتی سنتی در بحران نیز قابل مشاهده است.
بین مارس تا مه ۲۰۲۲، با ۲۵۲۲ نفر در سراسر کشور برای مطالعه “دینامیک اقتدارگرا در زمان‌های نامشخص” مصاحبه شد که ۵۳۵ نفر از آنها در شرق آلمان بودند. این مطالعه توسط بنیاد هاینریش بل، نزدیک به سبزها، و بنیاد اتو برنر تامین مالی شده است.

نفرت بیشتر از “دیگران”

بر این اساس، نسبت مردمی که از دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی راضی هستند در آلمان شرقی از ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۹۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است. در سراسر کشور، این میزان به ۸۲ درصد رسیده است. دکر می‌گوید، اما تنها نیمی از افراد مورد بررسی با رویه‌های دموکراتیک روزمره موافق بودند.
المار برهلر، رهبر مطالعه مشترک، می گوید: «به همین دلیل است که ایدئولوژی نئو-NS و همراه با آن عناصر نگرش های افراطی راست اهمیت خود را از دست داده اند. بر اساس این مطالعه، تنها دو درصد از آلمان شرقی هنوز یک جهان بینی راست افراطی بسته دارند، در سال ۲۰۲۰ ده درصد بود.

افزایش طرد مسلمانان

طرد مسلمانان در آلمان شرقی نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است: ۴۶.۶ درصد با این جمله موافق هستند که “مهاجرت مسلمانان به آلمان ممنوع است”، در آلمان غربی ۲۳.۶ درصد است. سینتی و روما توسط ۵۴.۹ درصد از آلمان شرقی و ۲۳.۶ درصد از آلمان غربی طرد می شوند. با توجه به یهودی ستیزی و هولوکاست، تقریباً نیمی از افراد مورد بررسی در آلمان با اظهاراتی در مورد به اصطلاح «یهودستیزی دفاعی» موافق هستند. این رایج ترین بیانیه یهودی ستیزی است. موافقت با اظهارات ضد زن نیز افزایش یافته است: ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند زنانی که “از خواسته های خود زیاده روی می کنند، اگر به جای خود بازگردانده شوند، نباید تعجب کنند”.
Bild von Olga Ozik auf Pixabay
s