پس از آنکه مسجد مرکزی کلن مجوز پخش اذان نماز جمعه را دریافت کرد، حالا صدها تن از مسلمانان ساکن آلمان برای شنیدن اذان و ادای نماز به این مسجد می روند

8. نوامبر 2022

ابراز خرسندی شماری از مسلمانان از پخش اذان در شهر کلن آلمان

پس از آنکه مسجد مرکزی کلن مجوز پخش اذان نماز جمعه را دریافت کرد، حالا صدها تن از مسلمانان ساکن آلمان برای شنیدن اذان و ادای نماز به این مسجد می روند