epd-bild/Daniel Peter
3. نوامبر 2022

دولت‌های فدرال و ایالتی بر سر معرفی بلیط ۴۹ یورویی به توافق رسیده اند

دولت‌های فدرال و ایالتی بر سر معرفی بلیت ۴۹ یورویی به توافق رسیده اند که بر اساس این تصمیم، باید در اسرع وقت با نام “Deutschlandticket” در سراسر کشور به فروش برسد. استفاده از ان برای ۱ جنوری/ژانویه ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده است.

 هزینه مسکن

دولت فدرال می‌خواهد تا اول ژانویه تعداد دریافت‌کنندگان هزینه مسکن را به دو میلیون خانوار افزایش دهد. قبلاً برای حدود ۶۴۰۰۰۰ خانوار واجد شرایط ۱.۴ میلیارد یورو هزینه در نظر گرفته شده بود. افرادی که مزایای اجتماعی دریافت نمی‌کنند اما پول کمی برای زندگی دارند می توانند برای دریافت کمک هزینه مسکن درخواست دهند. ایالت‌های فدرال از دولت فدرال خواسته بودند که سهم بیشتری از هزینه های اضافی ناشی از افزایش را به عهده بگیرد. علاوه بر این، دولت فدرال می‌خواهد دوباره یارانه هزینه گرمایش را برای همه دریافت کنندگان مزایای مسکن تامین کند.

 اسکان پناهندگان

حدود یک میلیون نفر در نتیجه جنگ اوکراین به آلمان گریختند و تعداد پناهجویان از کشورهای دیگر نیز در حال افزایش است. شهرداری‌ها خود را در مرز ناتوانی می‌بینند. آنها از دولت فدرال و ایالتی خواستند که هزینه های اسکان، مراقبت و ادغام را به طور کامل متقبل شوند. ایالت ها نیز به نوبه خود خواسته هایی را از دولت فدرال مطرح کردند.دولت فدرال در حال حاضر میلیاردها بودجه اضافی برای اسکان پناهندگان کمک می‌کند. برای سال جاری، دولت فدرال می خواهد ۱.۵ میلیارد یورو اضافی برای مراقبت از پناهندگان از اوکراین فراهم کند.  دولت فدرال می خواهد ۱.۲۵ میلیارد یورو به افرادی از کشورهایی غیر از اوکراین که به دنبال حمایت در آلمان هستند، بدهد.