مادر مهاجر، کودک موفق! (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری)
روز اول: ماجرا از چه قرار است؟

برنامه‌ای از داود عدیل
روز اول: ماجرا از چه قرار است؟
روز دوم: فرصت را از دست ندهید!
روز سوم: معجزه شروع می‌شود!
روز چهارم: زبان مادرانه، قول مردانه!
روز پنجم: شاه کلیدی به نام گفتگو!
روز ششم: مثلث جادویی
روز هفتم: چه هدیه‌ای بهتر از این؟

برای تماس با خانم دکتر

۲۲٫ مهر ۱۴۰۱

مادر مهاجر، کودک موفق! (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری)

مادر مهاجر، کودک موفق! (هفت روز با دکتر نیلوفر کشتیاری) روز اول: ماجرا از چه قرار است؟ برنامه‌ای از داود عدیل روز اول: ماجرا از چه قرار است؟ روز دوم: فرصت را از دست ندهید! روز سوم: معجزه شروع می‌شود! روز چهارم: زبان مادرانه، قول مردانه! روز پنجم: شاه کلیدی به نام گفتگو! روز ششم:… Read more »