مصاحبه اختصاصی وبسایت خبری امل با وحید پیمان، خبرنگار و سردبیر اسبق روزنامه هشت صبح چاپ کابل که با کمک سازمان خبرنگاران بدون مرز موفق شد بعد از سقوط کشور به آلمان بگریزد.

گزارش و ادیت: علی حسن‌پور / تصویربرداران: جلال حسینی، داود عدیل / با سپاس از: سازمان خبرنگاران بدون مرز، روزنامه آبنت بلات
25. نوامبر 2021

مصاحبه اختصاصی با وحید پیمان، خبرنگار و سردبیر اسبق روزنامه هشت صبح

مصاحبه اختصاصی وبسایت خبری امل با وحید پیمان، خبرنگار و سردبیر اسبق روزنامه هشت صبح چاپ کابل که با کمک سازمان خبرنگاران بدون مرز موفق شد بعد از سقوط کشور به آلمان بگریزد. گزارش و ادیت: علی حسن‌پور / تصویربرداران: جلال حسینی، داود عدیل / با سپاس از: سازمان خبرنگاران بدون مرز، روزنامه آبنت بلات