صدای آذان برای نماز جمعه مسلمانان در آینده نیز در منطقه Raunheim شنیده می‌شود. پس از اینکه چند هفته پیش شهر کلن به  مساجد اجازه داد تا آذان از طریق بلندگو پخش شود، شهرداری راونهایم در ایالت هسن نیز از این مدل پیروی می‌کند. سعید بارکان، رئیس ایالتی شورای مرکزی مسلمانان آلمان، به سرویس مطبوعاتی پروتستان گفت که این شهر، نخستین شهر در هسن است که چنین اجازه‌ای صادر کرده است. هفته گذشته، شورای شهر به دو مسجد اجازه داد تا موذن‌ها را از طریق بلندگو مسلمانان را به نماز فرابخواند. شورای شهر همچنان گفته است که صدای آذان نباید بیشتر از چهار دقیقه در هفته از طریق بلندگو پخش شود. Photo:   
17. نوامبر 2021

شهرداری راونهایم در ایالت هسن اجازه پخش آذان از مساجد توسط بلندگو را داد

 صدای آذان برای نماز جمعه مسلمانان در آینده نیز در منطقه Raunheim شنیده می‌شود. پس از اینکه چند هفته پیش شهر کلن به  مساجد اجازه داد تا آذان از طریق بلندگو پخش شود، شهرداری راونهایم در ایالت هسن نیز از این مدل پیروی می‌کند. سعید بارکان، رئیس ایالتی شورای مرکزی مسلمانان آلمان، به سرویس مطبوعاتی پروتستان گفت که این شهر، نخستین شهر در هسن است که چنین اجازه‌ای صادر کرده است. هفته گذشته، شورای شهر به دو مسجد اجازه داد تا موذن‌ها را از طریق بلندگو مسلمانان را به نماز فرابخواند. شورای شهر همچنان گفته است که صدای آذان نباید بیشتر از چهار دقیقه در هفته از طریق بلندگو پخش شود. 

Photo:

 

 

s