علی‌حسین از سقوط کابل و فرارش از افغانستان می‌گوید. علی حسین حسینی یکی از فیلمسازان و هنرمندان افغانستان است که با سقوط افغانستان مجبور به ترک کشورش شد.

31. اکتبر 2021

سقوط کابل و فرار از افغانستان از زبان علی‌حسین که تازه به آلمان رسیده است

علی‌حسین از سقوط کابل و فرارش از افغانستان می‌گوید. علی حسین حسینی یکی از فیلمسازان و هنرمندان افغانستان است که با سقوط افغانستان مجبور به ترک کشورش شد.