Photo: Steffen Schellhorn/epd
1. دسامبر 2020

آیا AfD دچار بحران شده است؟

نشست سالانه حزب آلترناتیف برای آلمان AfD در پایان هفته گذشته نشان‌دهنده  بحران عمیق میان رهبری حزب و اعضای آن بود. روز شنبه،نمایندگان AfD در کنگره سالانه حزب در Kalkar گرد هم آمدند و بیشتر اوقات این کنفرانس به تشنج و انتقاد از رهبری حزب سپری گردید. Jörg Meuthen رئیس AfD مجبور شد سخنرانی افتتاحیه خود در کنفرانس حزب با انتقاد از اعضای حزب شروع کند.

بسیاری از ادعاهای Meuthen  با عصبانیت نمایندگان روبرو شد. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان شکایت داشت که وقتی به اجندا نگاه می‌کند، چیزی درباره پیشنهاد اصلی در آن ندیده است. وی گفت: اینکه آقای Meuthen  می‌گوید كه” متفكران جانبی “افراطی راست گرا هستند. آیا ما در صفوف خود افراطی راست گرا داریم؟ دوستان عزیز، او برای حزب مضر است.” نماینده دیگری همچنین گفت كه ادعاهای Meuthen به AfD آسیب می‌رساند: “این ادعاها فقط به احزاب قدیمی كمك می كند” و از Meuthen خواست که به خانه اش برگردد. نماینده دیگری آشکارا به دکتر میوتن گفت که زمان شما دیگر در AfD تمام شده است.

هشدار به رفتار پرخاشگرانه

میوتن در سخنرانی روز شنبه خود به شدت از “تحریک کنندگان” در صفوف حزب انتقاد کرد و حزب را به “نظم و انضباط” ترغیب کرد. وی در مورد رفتارهای پرخاشگرانه و زبان بی مهار و همچنین در مورد اشتراک بدون قید و شرط با جنبش “متفکرین جانبی” هشدار داد. وی همچنین به سخنان الكساندر گولند، رهبر گروه پارلمانی AfD حمله كرد و گفت كه در آلمان “دیكتاتوری كرونا” وجود ندارد. گولند در یک سخنرانی در بوندستاگ از “دیکتاتوری کرونا” در پارلمان صحبت کرده بود.

میوتن پس از سخنرانی در کنگره حزب مورد انتقاد شدید گاولند قرار گرفت. گاولند در کالکار گفت که وی به “هیچ گونه سانسوری از طرف یورگ موتن برای رهبری گروه” نیازی ندارد.
به باور کارشناسان مسایل سیاسی، میوتن اکنون درگیر جنگ قدرت است و اینکه چه کسی در آن پیروز می‌شود، تاکنون روشن نیست.
Photo: Steffen Schellhorn/epd

 

s