توضیحات «توبیاس موریکه» مسئول مجموعه هنرهای اسلامی درباره آثار هنری و باستانی این بخش در موزه هنر و صنایع دستی هامبورگ.

 

14. ژوئن 2020

هنرهای اسلامی در موزه هنر و صنایع دستی هامبورگ

توضیحات «توبیاس موریکه» مسئول مجموعه هنرهای اسلامی درباره آثار هنری و باستانی این بخش در موزه هنر و صنایع دستی هامبورگ.