نهمین جشنواره موسیقی جز هامبورگ، الب‌جز در سال ۲۰۱۹ برگزار شد. گزارش امل‌هامبورگ از این جشنواره را ببینید!

Foto: Jens Schlenker – ELBJAZZ

2. ژوئن 2019

گزارشی از جشنواره الب‌جز ۲۰۱۹

نهمین جشنواره موسیقی جز هامبورگ، الب‌جز در سال ۲۰۱۹ برگزار شد. گزارش امل‌هامبورگ از این جشنواره را ببینید! Foto: Jens Schlenker – ELBJAZZ