افغانستانی‌های هامبورگ رمضان را چطور برگزار می‌کنند؟
گزارش ویدئویی نیلاب لنگر، گزارش‌گر امل هامبورگ را ببینید!

ژوئن ۱, ۲۰۱۹

افغانستانی‌های هامبورگ رمضان را چطور برگزار می‌کنند؟ – ویدئو

افغانستانی‌های هامبورگ رمضان را چطور برگزار می‌کنند؟ گزارش ویدئویی نیلاب لنگر، گزارش‌گر امل هامبورگ را ببینید!